Thống kê các chia sẻ trên facebook

# Hình ảnh user/posts View/share Giá trị: View/Share Thời gian
1

447 view

0 VNĐ

9,000 VNĐ

2 tháng

2

353 view

0 VNĐ

7,000 VNĐ

5 tháng

3

244 view

0 VNĐ

6,000 VNĐ

3 tháng

4

276 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

4 tháng

5

225 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

3 tháng

6

280 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

6 tháng

7

188 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

3 tháng

8

1,920 view

100,000 VNĐ

4,000 VNĐ

5 tháng

9

172 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

1 tuần

10

149 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

3 tháng

11

213 view

0 VNĐ

4,000 VNĐ

2 tuần

12

306 view

0 VNĐ

4,000 VNĐ

5 tháng

13

154 view

0 VNĐ

4,000 VNĐ

2 tuần

14

149 view

0 VNĐ

4,000 VNĐ

3 tháng