Thống kê các chia sẻ trên facebook

# Hình ảnh user/posts View/share Giá trị: View/Share Thời gian
1

1,364 view

100,000 VNĐ

13,000 VNĐ

5 ngày

2

1,337 view

100,000 VNĐ

11,000 VNĐ

5 ngày

3

467 view

0 VNĐ

7,000 VNĐ

1 tháng

4

459 view

0 VNĐ

6,000 VNĐ

3 tuần

5

399 view

0 VNĐ

6,000 VNĐ

4 tuần

6

425 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

1 tháng

7

3,144 view

100,000 VNĐ

5,000 VNĐ

2 ngày

8

594 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

3 ngày

9

422 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

4 tuần

10

254 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

1 tháng

11

202 view

0 VNĐ

5,000 VNĐ

2 tuần