t���n d���ng kh��� n��ng ghi ch��p th�����ng xuy��n