Tham Gia Viết Công Thức Món Ăn - Nhận Nhuận Bút Tại Top ShareTHAM GIA

Top 10 chiêu thức trong Như Lai Thần Chưởng

  • 1,588 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Như Lai Thần Chưởng là bộ võ công do Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni sáng tạo ra sau khi đã ngộ chánh pháp. Bộ võ này được pháp sư Đường Tam Tạng mang về Trung Nguyên sau khi thỉnh kinh. Ông mang theo tổng cộng 8 thức phật chưởng và 3 thanh phật binh. Thời Đường coi trọng phật giáo, nhà nhà thờ phật. Nhờ thế mà, bộ võ này cũng được phát huy rực rỡ ở thời kỳ đó. Nội công đi kèm với bộ chưởng pháp này là Ly Hỏa Huyền Băng Công. Ngoài ra còn có phật binh dùng để tu luyện cùng. Tương truyền người luyện có thể hấp nạp thần binh vào trong thân thể của mình để giác ngộ tối đa ảo nghĩa chưởng pháp. Như Lai Thần Chưởng lúc xuất chiêu cần kết thủ ấn, mỗi chiêu thức đều mang khí thế quang minh chính đại, uy lực bài sơn đảo hải, khinh thiên động địa. Khi xuất chiêu thức có lúc hình dạng là Phật binh, có lúc là Phật quang hoặc cả hai. Vậy 10 chiêu thức trong bộ chưởng pháp này là gì? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé

1

Phật Quang Sơ Hiện

Vote
9%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Chiêu thứ nhất: Phật Quang Sơ Hiện - Vạn Hoa Kim Long Đoạt - Nhất Tâm Ấn
Khi ngài tu ở dưới gốc bồ đề, ngài bị yêu ma quấy rầy, mê hoặc, đòi giết. Ngài sơ hiển minh quang. Ánh sáng phật pháp xua đuổi yêu ma. Ánh sáng còn xuất hiện hình một con kim long rồi tụ hình thành cây Vạn Hoa Kim Long Đoạt. Thanh đoạt đó trở thành hộ pháp phật binh đầu tiên. Thức đầu tiên xuất hiện.
Phật Tổ đắc đạo nhận được Kim Long Phật Thân, hiển linh hóa thành Hộ pháp Phật binh vì đã đánh đuổi yêu ma. Phật binh phóng ra quang minh phá tan vô minh hắc ám, Chư Pháp Sở Sinh, Duy Tâm Sở Hiện bảo vệ chánh đạo, đại diện cho Quang Minh.

2

Kim Đỉnh Phật Đăng

Vote
9%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Chiêu thứ hai: Kim Đỉnh Phật Đăng - Lưu Ly Giới Đao - Quang Tụ Phật Đỉnh Ấn
Ở nước Lưu Ly có một đám cướp hoành hàng. Tên đầu lĩnh có cây Lưu Ly Giới Đao giết người vô số. Đức phật một mình tiến vào hang ổ. Ngài thấy thay chất như núi, máu chảy thành sông. Tên đầu lĩnh dùng Lưu Ly Giới Đao chém vào người Như Lai. Lửa phật rửa sạch huyết tính trong đao. Tên đầu lĩnh cũng bị cảm hóa. Hắn buôn bỏ đồ đao, không còn chấp mê. Thanh Lưu Ly Giới Đao cũng trở thành hộ pháp phật binh thứ 2. Thức thứ hai Kim Đỉnh Phật Đăng xuất hiện.
Lưu Ly Giới Đao chém vào pháp thân Phật tổ, lửa phật tâm rửa sạch huyết tính ma đao, không còn mê chấp Ba La Thần, đoạn tuyệt ác thế căn. Ma binh từ ma tính có thể phục thiện, cho thấy Chúng Sinh Đều Có Thể Thành Phật, đại diện cho tâm Chính Nghĩa.

3

Phật Động Sơn Hà

Vote
9%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Thứ thứ ba: Phật Động Sơn Hà - Kinh Lôi Thiền - Bất Động Căn Bản Ấn
Quốc Vương Ba La Nại hôn quân vô đạo, trên dưới quốc gia trầm mê tửu sắc, tà khí xung thiên. Lôi thần phải tới đó gây thiên tai, lũ lụt để tiêu diệt quốc gia này. Đức phật xả thân vì chúng sanh, ngăn ngừa thiên tai. Lôi thần phóng thần binh Lôi Kinh Thiền vào người phật. Như Lai cảm hóa thanh thần binh. Ngài dùng chính Lôi Kinh Thiền hóa giải thiên tai. Lôi Kinh Thiền trở thành hộ pháp thần binh thứ 3. Thức thứ ba cũng xuất hiện.
Kinh Lôi Thiền từ Lôi Thần phóng ra bị cảm hóa bởi Phật Đà, chuyển thành Phật binh, diệt hết thiên tai, tiêu giải hạo kiếp, phân biệt phải trái, thành tựu Vô Lượng Công Đức, đại diện cho lòng Từ Bi.

4

Phật Vấn Già Lâm

Vote
9%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Thức thứ tư: Phật Vấn Già Lâm - Lôi Âm Thước - Thiên Cổ Lôi Âm Ấn
Khi danh tiếng Như Lai đã van danh. Môn đồ Bà La Môn bất mãn kéo đến luận lý với Như Lai. Khẩu chiến suốt 3 ngày 3 đêm, không biết bao lời nghi vấn, xéo sắc được Như Lai kiến giải. Các môn đồ Bà La Môn đều bị cảm hóa, đến con sư tử trắng cũng khóc. Một môn đồ Bà La Môn không chịu đã dùng Mê Tâm Xích phát ra tà chú mê hoặc mọi người. Như Lai đọc phạn kinh xóa bỏ tà chú. Người môn đồ đó giận quá hóa liều, ra tay tính giết cả Như Lai. Con sư tử trắng hiểu lẽ phải, nhảy ra ăn thịt chủ nhân. Như Lai thấy con sư tử có linh tính nên đã chỉ đạo. Sư tử đại giác ngộ, phi thăng thành thần thú. Sư tử còn hòa làm một với cây Mê Tâm Xích tạo ra Lôi Âm Thước. Lôi Âm Thước trở thành hộ pháp thần binh thứ 4.
Sư Vương giết chết chính chủ nhân của mình, đắc đạo chánh pháp. Hợp với Mê Tâm Xích thành một thể, kiến chứng đại đạo chân lý Thiện Bất Thiện Pháp, Tùy Tâm Hóa Pháp, đại biểu cho Thủy Giác của tâm.

5

Nghênh Phật Tây Thiên

Vote
0%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Chiêu thứ năm: Nghênh Phật Tây Thiên - Niết Bàn Kim Luân - Chuyển Pháp Luân Ấn
Như Lai thọ 80 tuổi. Tự đoán số mình đã tận, không cầu bản thân chỉ nghĩ chúng sanh vẫn còn chưa giác ngộ. Ngày Như Lai viên tịch, đích thân Đại Phạm Thiên đến nghênh phật về tây thiên. Như Lai Vẫn còn nặng lòng chưa yên. Đại Phạm Thiên ném ra một pháp luân giữ chặt bóng Như Lai. Như Lai có thể về cõi Niết Bàn. Cái bóng của ngài vẫn còn ở nhân gian. Cái bóng của ngài kết hợp với pháp luân của Đại Phạm Thiên tạo ra Niết Bàn Kim Luân. Niết Bàn Kim Luân trở thành hộ pháp thần binh thứ 5. Thức thứ năm cũng xuất hiện.
Phật Đà lúc viên tịch vẫn tự hỏi: Địa ngục chưa trống, sao có thể thành Phật ? Tâm chưa giải thoát. Gặp Đại Phạm Thiên nghênh Phật tây thiên, để lại Niết Bàn Kim Luân, giữ bóng Phật Đà lưu lại nhân gian. Phật nhập niết bàn, bóng lưu lại pháp, hai tay hướng trời, hai chân đạp đất, bảo vệ trời đất. Niết Bàn Kim Luân chứa từ bi của Phật Đà, phổ độ chúng sinh, đại diện cho tâm Giải Thoát.

6

Phật Quang Phổ Chiếu

Vote
9%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

CHiêu thứ sáu: Phật Quang Phổ Chiếu - Xá Lợi Kiếm - Nhật Quang Bồ Tát Ấn
Đức phật viên tịch. A Tu La dẫn yêu ma nơi địa ngục chạy ra. A Tu La cùng quần ma tới quấy nhiễu chúng tăng đang cầu siêu đức phật. Thấy chúng tăng bị quấy nhiễu, thân thể ngài vỡ ra thành xá lợi. Xá lợi kết thành Xá Lợi Kiếm trừ yêu diệt ma. Xá Lợi Kiếm trở thành hộ pháp thần binh thứ 6. Thức thứ sáu cũng xuất hiện.
Thân thể Phật Đà tan nát để lại Thất Sắc Xá Lợi Tử. Xá lợi hợp thành Phật Quang sáng chiếu như lưỡi kiếm đâm xuyên bụng A Tu La. Rồi kết hợp lại thành Xá Lợi Kiếm. Xá Lợi Kiếm Tru Tà Diệt Ma, Quang Phổ phổ độ chúng sinh, ma quỷ sợ hãi, đại diện cho tâm Thiền Giác. Thiền giác vi ý, Thức pháp xá lợi, Phật quang phổ chiếu, Thập phương câu minh.

7

Thiên Phật Hàng Thế

Vote
18%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Chiêu thứ bảy: Thiên Phật Hàng Thế - Phá Hồng Trần - Kim Cang Quyết Ấn
Đức phật trước khi giác ngộ đi tu từng là thái tử và đã có vợ. Người vợ này là Yasodharā. Yasodharā hận Như Lai thương chúng sanh hơn thê tử. Ngày Như Lai viên tịch, Yasodharā cũng tự sát, linh hồn rơi suốt địa ngục. Yasodharā oán hận Như Lai, tụ tập oán linh rèn thành thanh Phá Hồng Trần. Yasodharā phá địa ngục lên trần thành yêu. Yasodharā nghịch thiên hành sự, đối nghịch với Như Lai. Đích thân Như Lai phải giáng lâm để thu phục. Như Lai rơi nước mắt xóa sạch oán khí cho cả Yasodharā và Phá Hồng Trần. Yasodharā trở lại hình người, bị cảm hóa, quy y. Phá Hồng Trần trở thành hộ pháp thần binh thứ 7. Thức thứ bảy cũng xuất hiện (Lưu ý: câu truyện trên được tác giả sáng tạo, còn trong kinh Phật thì ngày Như Lai viên tịch, Yasodharā cũng tu để thành chánh quả chứ không hề oán nộ).
Yasodharā (vợ của Phật Đà) oán nộ trầm trọng, hóa thành Tu La Ma Tướng, chấp mê bất ngộ, dùng dị năng của Phá Hồng Trần thề giết Phật. Tất Đạt Đa rơi lệ từ bi, tịnh hóa sát kiếp của hồng trần, trừ hết ma căn chấp niệm của Tu la, khiến trở lại hình người, hóa cảm quy y. Phá Hồng Trần thấu hết bi oan ly hiệp của đại thiên kết giới, trở thành Phật Binh đại diện cho Độ Kiếp.

8

Phật Pháp Vô Biên

Vote
9%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Chiêu thứ tám: Phật Pháp Vô Biên - Chấn Khung Thương - Trí Cát Trường An Ấn
Đế Thích Thiên dự đoán có ngày ma trưởng đạo tiêu. Đế Thích Thiên cầu xin Như Lai giúp. Như Lai ban cho Đế Thích Thiên một quả tim phật để Đế Thích Thiên vững tin chính nghĩa trường tồn. Đại kiếp đã đến, yêu ma đánh lên Thiên Quốc. Như Lai phải giá lâm cứu giúp. Quần ma hợp thành một. Như Lai dùng phật binh đánh tan ma thể. Ma thể chuyển thành ma khí nhập vào người Đế Thích Thiên. Như Lai phô diễn phật pháp. Ma thể trong người Đế Thích Thiên biến thành thần binh thoát ra ngoài. Đế Thích Thiên được cứu. Thanh thần binh Chấn Khung Thương trở thành hộ pháp thần binh thứ 8. Thức thứ tám cũng xuất hiện.
Phật Tổ vì cứu Thiên Địa, dùng hết Phật Lực kết hợp tinh hoa bảy thanh Phật binh, đem Phật Tâm của chính mình để luyện thành Chấn Khung Thương khiến vạn ma cúi đầu, Quang Minh trùng hiện. Phật Pháp Vô Biên kiến chứng thành ý chi tâm, duy pháp quang minh, Phật binh này đại diện cho Cứu Thiên.

9

Vạn Phật Triều Tông

Vote
9%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Chiêu thứ tám: Vạn Phật Triều Tông - Kháng Thiên Ly Hỏa Đao + Sáng Thế Huyền Băng Kiếm -Thành Tựu Nhất Thiết Minh Ấn
Thiên địa có một đại kiếp diệt vong. Từ ngoài vũ trụ rớt xuống 2 viên thiên thạch. 2 viên thiên thạch nở ra 2 con đại ma thú. Chúng cực kỳ hung mạnh, hoành hành đại địa. Không những người, thú, chúng sinh hạ giới mà ngay cả thiên thần cũng không thoát kiếp. Như Lai phải giáng lâm hàng yêu trừ ma. Đáng tiếc ngay cả đức phật cũng đấu không lại. Pháp thân của ngài bị cấu xé tan nát. Tất cả chúng sanh cùng chư tiên cảm động niệm phật. Sức mạnh tinh thần hợp nhất cấu tạo lại pháp thân của đức phật. Như Lai tung chưởng, từ tay ngài xuất ra Kháng Thiên Ly Hỏa Đao và Sáng Thế Huyền Băng Kiếm tiêu diệt ma thú. Ma thú diệt xong, chúng sanh tâm lực cũng tận. Người và thần đều hình thần câu diệt. Như Lai cảm động, không tiếc tận lực dùng 2 thanh thần binh trùng kiến lại thiên địa. Thiên địa có lại sinh cơ, vạn vật sinh sôi nảy nở trở lại.
Chúng Sinh Thành Phật, Vạn Phật Triều Tông. Vạn Pháp từ vạn vật thiên địa cùng một niệm, tụ thành một niệm tinh thần, điểm điểm truyền đến thân Phật, tụ thành Chung cực Thần thông Phần lực sinh hoài không hết. Từ đó sinh ra 2 thanh Phật binh Kháng Thiên Ly Hỏa Đao và Sáng Thế Huyền Băng Kiếm. 2 thanh Phật binh uy lực trừ ma cứu thế, cũng có thể xây dựng thiên địa. Ly Hỏa Đao tu bổ trời xanh, Huyền Băng Kiếm thanh khiết đại địa, nhân gian có lại sinh cơ.
Phật binh đại diện cho Tứ Đại Giai Không, Dinh Diệt Thủy Chung (Tứ Đại Giai Không: 4 yếu tố đất nước lửa gió đều không có thực thể, vốn chẳng từ đâu đến và chẳng đi về đâu).
Vạn Phật Triều Tông uy lực vô tận, không phải tấn công hủy thiên diệt địa mà là Hóa Giải. Là Cảnh giới tối cao của Thiền lý Phật pháp, đơn giản gói gọn trong hai chữ Bao Dung.

10

Như Lai niết bàn

Vote
19%

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Khác với chín chiêu đầu, muốn tu thành chiêu thứ mười nhất định phải có đại quyết tâm, đại quyết đoán, đại hi sinh thiếu một thứ cũng không được, bởi vì chiêu này là một thức võ học xây dựng ở trên việc hi sinh bản thân.
Tục truyền trước đây, sau khi Phật Tổ thành đạo, có vạn ức ma đầu từ thiên ngoại xông đến, muốn thôn phệ ngàn vạn sinh linh giữa thiên địa, Phật Tổ tuy mạnh, nhưng lại chung quy chỉ có một người, khó mà tiêu diệt tất cả ma đầu.
Ngay khi sinh linh giữa thiên địa sắp bị đồ thán, Phật Tổ dùng đại quyết tâm, thiêu đốt tự thân, dùng phật quang chiếu rọi thế giới, tiêu diệt vạn ức thiên ma trong nháy mắt, mà Phật Tổ cũng nhờ vào chiêu này bỏ qua thân xác tiến vào thế giới cực lạc.

Như Lai thần chưởng chỉ là hư cấu, xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh võ thuật của nền điện ảnh Hoa ngữ. Nhưng uy lực của nó cũng được khắc sâu vào trong lòng người. Mười chiêu thức của nó đại diện cho đạo lý của nhà Phật. Vậy bạn thích chiêu thức nào trong 10 chiêu trên? Hãy cùng bình chọn nhé

Tears in Heaven