Đăng ký viết bài chủ đề mới!Tại đây

Top 10 danh tướng thời kỳ Tam Quốc

  • 217 views
  • Add Favorite
  • Be a liked
  • Báo lỗi

by Autumn 05-11-2019

Nhắc tới những danh tướng thời kỳ Tam Quốc, không ai có thể cạnh tranh vị trí thứ nhất với Lữ Bố, vượt qua 80 hiệp vẫn khó phân thắng bại, đủ cho thấy Lữ Bố anh dũng mạnh mẽ. Tuy rằng nhân phẩm Lữ Bố không tốt, từng phản bội nhiều người, trong đó bao gồm cả nghĩa phụ và Đổng Trác, nhưng không thể không công nhận Lữ Bố là con người tài hoa và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng thiếu sót của Lữ Bố là không có lý tưởng và niềm tin. Bất cứ ai mạnh mẽ đều phụ thuộc vào người đó, và khi người này trở nên yếu hơn, Lữ Bố đổi chủ và phản bội. Bị ảnh hưởng bởi các trò chơi lớn, tiểu thuyết và các phương tiện truyền thông khác, lịch sử của Tam Quốc có ý nghĩa sâu sắc trong thập niên 80 và 90. Vì vậy, ai có thể xếp hạng đầu tiên, ai mạnh hơn, cùng nhau xem bảng xếp hạng 10 danh tướng thời kỳ này.

1

Lữ Bố

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Bài giảng về Lữ Bố

Lữ Bố, người dũng cảm bất khả chiến bại trên thế giới. Được biết đến như một võ sư dũng cảm, quen thuộc với cung và ngựa, và rất mạnh mẽ. Nhưng là làm người thay đổi thất thường, khát máu, giết chóc, không trung thành với bất cứ ai, chỉ tin vào sức mạnh của kẻ mạnh.

2

Quan Vũ

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Bài giảng về Quan Vũ

Đối với Quan Vũ, mọi người không còn xa lạ. Quan Vũ, tự Vân Trường, không chỉ là danh tướng Thục Hàn, còn là huynh đệ kết nghĩa của Lưu Bị. Tuy rằng trong 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》, Quan Vũ đã được thần hóa, nhưng trong lịch sử, Quan Vũ là tướng dưới trướng Lưu Bị, khi Lưu Bị chiếm lĩnh Từ Châu, Kinh Châu cùng Ích Châu, Quan Vũ đều là một mình đảm nhận vị trí tướng lĩnh.

Trận chiến nổi danh nhất của Quan Vũ chính là trận chiến Phàn Thành, hắn giết quân Tào khiến chúng không dám xuất chiến, hơn nữa còn phá tan binh sĩ tinh nhuệ nhất của Tào Ngụy, bắt sống Vu Cấm, giết Bàng Đức, danh chấn khắp Hoa Hạ. Tuy nói Quan Vũ có chút tự đại, cuối cùng bị Tôn Quyền giết chết, nhưng danh tiếng của Quan Vũ không thể mai một.

3

Triệu Vân

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Bài giảng về Triệu Vân

Triệu Vân, tự Tử Long, là danh tướng thời Thục Quốc. Khi Lưu Bị khai cơ lập nghiệp, Triệu Vân liền đi theo Lưu Bị. Chiến tịch nổi danh nhất của Triệu Vân là ở trận Trường Bản, lúc ấy Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại, thê tử cùng bá tánh đều bị tách ra, Triệu Vân không màng nguy hiểm, sát thấu trùng vây, cứu ra Cam phu nhân cùng Ấu Chủ A Đấu, làm Triệu Vân trở thành danh tướng đương thời.

4

Trương Phi

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Tư liệu trích từ phim

Trương Phi, tự Ích Đức, danh tướng Tam Quốc, Trương Phi dũng cảm không sợ hãi, dám đánh trận khi khó khăn, Năm 208 Đông Hán, khi Lưu Bị rút lui ở trận Trường Bản, Trương Phi dẫn dắt cản ở phía sau, Quân Tào không dám tới gần, vì vậy Lưu Bị có thể rút lui an toàn. Trương Phi uy mãnh, nhưng tính cách lỗ mãng, cuối cùng bị thủ hạ giết chết.

5

Mã Siêu

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Tư liệu trích từ phim

Mã siêu tự Mạnh Khởi, con trai Mã Đằng, thiếu niên thành danh, Tào Tháo từng nhiều lần chiêu Mã Siêu nhập kinh làm quan, nhưng đều bị Mã Siêu cự tuyệt. Sau đó Mã Đằng vào kinh được phong làm vệ úy, Mã Siêu liền thống lĩnh bộ đội của Mã Đằng. Khi Lưu Bị tấn công Lưu Chương, Mã Siêu đầu hàng Lưu Bị, cùng quân Lưu Bị vây kín thành đô, sau trận Hán Trung cùng thượng thư tôn Lưu Bị vì Hán Trung Vương.

6

Điển Vi

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Điển Vi người quận Trần Lưu, có tướng mạo khôi ngô, sức khỏe hơn người, có chí hướng, thích làm điều nghĩa hiệp. Trước dưới quyền Trương Mạo, sau là Tào Tháo. Khi Tào Tháo chinh phạt Lữ Bố, Điển Vi được chiêu mộ. Khi Trương Thêu phản bội Tào Tháo, Điển Vi vì bảo hộ Tào Tháo mà một mình cản phản quân, đánh chết nhiều người, nhưng cuối cùng chết trận vì bị áp đảo.

7

Hứa Chử

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Bài giảng về Hứa Chử

Hứa Chử tự Trọng Khang, là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc, Hứa Chử thể tráng, sức mạnh kinh người, sau đi theo Tào Tháo, sau khi Điển Vi chết trận, chủ yếu phụ trách công tác hộ vệ Tào Tháo. Trận chiến Quan Độ khi phát hiện Vệ sĩ Từ Tha của Tào Tháo mưu hại Tào Tháo, đem thích khách toàn bộ giết chết.

8

Ngụy Diên

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Ngụy Diên, tự Văn Trường, được Lưu Bị coi trọng, Ngụy Diên trước nửa đời vẫn luôn đi theo Gia Cát Lượng. Nhưng sau khi Gia Cát Lượng chết, dần dần cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, sau bị Mã Đại giết chết, cũng bị giết tam tộc.

9

Hoàng Trung

Vote
0%

by Autumn 05-11-2019

Hoàng Trung người Nam Dương, là một vị tướng cuối thời Đông Hán nhà Đông Hán đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lúc đầu ông theo Lưu Biểu, khi Lưu Bị đem quân đến lấy Kinh Châu, Hoàng Trung theo về với Lưu Bị.

Khi Lưu Bị xưng Hán Trung vương, bổ nhiệm ông làm Hậu tướng quân, ngang hàng với Quan Vũ (Tiền tướng quân), Mã Siêu (Tả tướng quân) và Trương Phi (Hữu tướng quân). Ban đầu Quan Vũ trấn thủ Kinh châu nghe tin ông là người mới mà có địa vị ngang hàng tỏ ra không bằng lòng, sau vì Phí Thi thuyết phục giải thích, Quan Vũ mới thôi bất bình. Hoàng Trung còn được ban tước Quan nội hầu.

10

Trương Liêu

Vote
100%

by Autumn 05-11-2019

Bài giảng về Trương Liêu của giáo sư Trung Quốc

Trương Liêu, tự Văn Viễn, là danh tướng Ngụy Quốc. Trước kia, Trương Liêu ở dưới trướng Lữ Bố. Trong trận Bộc Dương, Trương Liêu bày hỏa trận, xém thiêu chết Tào Tháo, một trận thành danh, lúc này cũng được Tào Tháo chú ý. Sau khi Lữ Bố bị Tào Tháo giết chết, Trương Liêu quy hàng Tào Tháo.

Lúc Tào Tháo tiến công Hán Trung, Tôn Quyền dẫn mười vạn đại quân đánh lén Hợp Phì, Trương Liêu phụng mệnh xuất kích, chỉ dựa vào 7000 binh mã, đánh tan quân Tôn Quyền, nếu không phải Tôn Quyền nhanh chóng chạy trốn, liền sẽ bị Trương Liêu bắt sống, bởi vậy, Trương Liêu được xếp vào danh tướng thời Tam Quốc.

Tears in Heaven